Szkoła nowych możliwościSzkoła podstawowa w Mokasie w roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła udział 

Zajęcia plastyczne

w projekcie pt. "Szkoła nowych możliwości - programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew" realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu w szkole z uczniami klas IV-VI prowadzone są następujące zajęcia:

  1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - Ewa Więckowska - Mućka;
  2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Krzysztof Mućka;
  3. Doradztwo zawodowe - Zofia Denisiewicz;
  4. Zajęcia teatralne - Elżbieta Witkowska;
  5. Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe z języka angielskiego - Katarzyna Zając;
  6. Zajęcia plastyczne - Renata Piórkowska.
W zajęciach uczestniczy: 9 uczniów z klasy IV, 9 uczniów z klasy V i 4 uczniów klasy VI. Projekt przewidziany jest na dwa lata szkolne, zajęcia będą odbywać się do czerwca 2015 r. Dają uczniom szansę rozwijania własnych zamiłowań i uzdolnień oraz pozwalają na bieżąco uzupełniać ewentualne zaległości w nauce.